کامپوزیت چیست ؟

کامپوزیت ترکیب حداقل دو ماده است که یکی فاز تقویت کننده نامیده می شود و به شکل الیاف، ورقه ویا

ذرات است و در فاز دیگر که ماتریس خوانده می شود ، محصور است.

کامپوزیت ترکیبی است از دو ماده یا بیشتر )اجزای تقویت کننده – پرکننده هاfiller – ماتریس نگهدارنده

کامپوزیت( که دارای شکل (form) یا ترکیب (composition) متفاوتی هستند .

به طور کلی می توان گفت از مواد به صورت کامپوزیت استفاده می شود تا بتوان به خواص برتری نسبت به

اجزای تشکیل دهنده دست یافت.

تابلوهای کامپوزیت در مقایسه با تابلوهای فلزی مشابه، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند به گونه ای که عمالًا امکان استفاده مجدد از تابلوی کامپوزیتی مورد آزمایش وجود داشته ولی تابلوی فلزی منهدم وعملا غیر قابل استفاده خواهد بود.