کامپوزیت چیست ؟

تابلو برق

کامپوزیت ترکیب حداقل دو ماده است که یکی فاز تقویت کننده نامیده می شود و به شکل الیاف، ورقه ویا

ذرات است و در فاز دیگر که ماتریس خوانده می شود ، محصور است.

کامپوزیت ترکیبی است از دو ماده یا بیشتر )اجزای تقویت کننده – پرکننده هاfiller – ماتریس نگهدارنده

کامپوزیت( که دارای شکل (form) یا ترکیب (composition) متفاوتی هستند .

به طور کلی می توان گفت از مواد به صورت کامپوزیت استفاده می شود تا بتوان به خواص برتری نسبت به

اجزای تشکیل دهنده دست یافت.